Leucozona laternaria
Leucozona laternaria
Female
27.6.2005