Leucozona laternaria
Leucozona laternaria
Female
28.6.2005