Sericomyia silentis
Sericomyia silentis
Male
28.8.2004